ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

(HATÁLYOS: 2024. JÚNIUS 15-TŐL)

1. Bevezető rendelkezések

1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSzF) az irányadó a Netrisk Magyarország Kft. (székhely: 1138 Budapest, Szekszárdi utca 16-18.; cégjegyzékszám: 01-09-307894; levelezési cím: 1441 Budapest, Pf. 102., továbbiakban jelen tájékoztató alkalmazásában: Szolgáltató) és a szolgáltatást igénybe vevő, a Szolgáltató által üzemeltetett www.netriskauto.hu weboldalon már regisztrált ügyfelei, akik egyben a Weboldalon hirdetést közzétevő ügyfelek is (továbbiakban: Ügyfél), valamint a Szolgáltató szerződéses autókereskedő partnerei (továbbiakban: Partner) közötti jogviszonyra. Arra az esetre, amennyiben az Ügyfél, mint természetes személy fogyasztónak minősül, a jelen ÁSZF tartalmazza a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben előírt tájékoztatást. E vonatkozásban fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

1.2. A Szolgáltató üzemelteti a www.netriskauto.hu domain név alatt elérhető weboldalt (továbbiakban: Weboldal). A Weboldal célja, hogy a Szolgáltató www.netrisk.hu vagy a www.netriskauto.hu oldalon regisztrált Ügyfelei, valamint Partnerei részére elősegítse használt gépjárművek adásvételét. A Szolgáltató kereskedelmi tevékenységet a Weboldalon meghirdetett gépjárművekkel összefüggésben nem folytat.

1.3. A Weboldal egy ingyenes használt gépjármű hirdetési portál, melyen a Szolgáltató Partnerei és Ügyfelei feltölthetik használt gépjármű hirdetéseiket a Weboldalra a jelen ÁSzF-ben foglaltak szerint. A Weboldal látogatói (továbbiakban: Felhasználók) számára a Weboldal adatbázisa elérhető, a hirdetések között keresni tudnak, a hirdetéseket el tudják menteni, illetve kedvencek jelöléssel tudják ellátni, továbbá az Ügyféllel, mint eladóval kapcsolatba tudnak lépni. A Weboldalon tárolt/megjelenített adatok, információk kizárólag tájékoztató jellegűek. A felhasználónak a Weboldalon található információkra alapított döntése, magatartása kizárólag a felhasználó felelőssége.

2. A Szerződés tárgya és létrejötte

2.1. Az Ügyfél, illetve a Partner a Weboldalon keresztül értékesítheti a tulajdonában álló, illetve azon gépjárművet, amelynek értékesítésére a tulajdonostól, vagy az arra jogosulttól érvényes felhatalmazással rendelkezik. Az Ügyfél, illetve a Partner a Weboldal szolgáltatásait a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint veheti igénybe.

2.2. A Weboldalon történő hirdetési szolgálatás igénybe vételének előfeltétele a www.netrisk.hu vagy a www.netriskauto.hu oldalon történő regisztráció megtörténte. A regisztrációval és a Weboldal szolgáltatásainak igénybe vételével az Ügyfél, illetve a Partner elfogadja a jelen ÁSZF, valamint a Szolgálatót vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatója rendelkezéseit, és egyben kijelenti, hogy azt magára nézve kötelezőnek tekinti, illetve elfogadja. A regisztrációval, a Weboldal szolgáltatásainak igénybe vételével és az ÁSZF elfogadásával a felek között szerződés jön létrejön. Amennyiben a Weboldal szolgáltatásait az Ügyfél, mint fogyasztó veszi igénybe, úgy közötte és a Szolgáltató között a szerződés akkor jön létre, amikor az Ügyfél az ÁSZF elfogadásával regisztrál. Amennyiben az Ügyfél, mint fogyasztó olyan szolgáltatást vesz igénybe, amely esetében a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint őt jogok (szavatosság, elállás) illetik meg, a határidő a szolgáltatás megrendelésének napján kezdődik.

2.3. Amennyiben az Ügyfél, illetve a Partner és a Szolgáltató között a jogviszony a jelen ÁSZF elfogadásával létrejön, úgy a Szolgáltató megjeleníti az Ügyfél, illetve a Partner által értékesíteni kívánt gépjárművek Ügyfél, illetve a Partner által megadott adatait hirdetésként a Weboldalon és lehetőséget biztosít annak felhasználók általi kereshetőségére, kedvencekhez adására, elmentésére.

2.4. Ügyfél, illetve a Partner tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés alapján a Szolgáltató értékesítési tevékenységet (ide értve az értékesítéshez kapcsolódó egyéb tevékenységeket is, mint pl. eredetvizsgálat, műszaki felülvizsgálat, stb.) nem végez.

2.5. A Szolgáltató az Ügyfél, illetve a Partner által közzétehető hirdetések számát korlátozza az alábbiak szerint: az Ügyfél egyidejűleg 5 (öt) darab, a Partner 250 (kettőszázötven) darab, prémium Partner 2000 (kettőezer) darab hirdetés közzétételére jogosult.

3. Felek jogai és kötelezettségei

3.1. Szolgáltató tevékenységét az Ügyfél, illetve a Partner szerződésszerű teljesítése mellett köteles a jelen Szerződésben meghatározottak szerint elvégezni.

3.2. A hirdetések adatait minden esetben az Ügyfél, illetve a Partner teszi közzé a Szolgáltató által előre meghatározott adatokkal (típus, modell, gyártási év, hengerűrtartalom, futott teljesítmény, vételár, felszereltség, gyártó ország, előzetes használat jellegére vonatkozó információ). Az Ügyfél, illetve a Partner a hirdetéshez képeket és egyéb kapcsolódó dokumentumokat csatolhat. A hirdetés adatainak megadása során lehetőség van szabad szöveges leírás megadására is. A Szolgáltató jogosult az Ügyfél, illetve a Partner által a hirdetéshez csatolt képeket vízjellel ellátni.

3.3. A Szolgáltató jogosult arra, hogy meghatározza a hirdetések minimális adattartalmát, vagy azt, hogy hirdetés csak fényképpel tehető közzé. Hirdetés nem tehető közzé kapcsolatfelvételt lehetővé tevő adat (e-mail cím, telefonszám) nélkül. Ügyfél, illetve a Partner tudomásul veszi és elfogadja, hogy a kapcsolatfelvételi adatok a Weboldalon a felhasználók számára nyilvánosan megjelennek.

3.4. Az Ügyfél, illetve a Partner kizárólag olyan hirdetést tehet közzé, amely a tulajdonában álló gépjárműre vonatkozik, vagy amely hirdetésére a tulajdonostól, vagy az arra jogosulttól felhatalmazást kapott. Amennyiben a körülmények alapján feltehető, hogy az Ügyfél, illetve a Partner az általa hirdetett gépjármű hirdetésére nem jogosult, a Szolgáltató ellenőrzésképpen bekérheti a jogosultság igazolására szolgáló dokumentumot, amely kérésnek az Ügyfél, illetve a Partner késlekedés nélkül köteles eleget tenni. Amennyiben az Ügyfél, illetve a Partner a jogosultságát igazolni nem tudja, a Szolgáltató a hirdetés megjelenítését megtagadhatja, a már közzétett hirdetést eltávolíthatja.

3.5. Az Ügyfél, illetve a Partner tudomásul veszi, hogy egy hirdetésben csak egy gépjármű hirdethető és hirdetés kizárólag gépjárműre vonatkozhat. A hirdetés mások jogait, jogos érdekét, jó ízlést, közerkölcsöt, illetve jogszabályt nem sérthetnek, ellenkező esetben a Szolgáltató a hirdetés megjelenítését megtagadhatja, a már közzétett hirdetést eltávolíthatja. Az ennek kapcsán esetlegesen felmerülő költségekért és károkért az Ügyfél, illetve a Partner kizárólagosan felel és köteles mentesíteni a Szolgáltatót az ezzel kapcsolatban felmerülő, vele szemben megállapított kártérítés, bírság, stb. alól.

3.6. Az Ügyfél, illetve a Partner tudomásul veszi továbbá, hogy a hirdetésben szereplő képek nem manipulálhatók oly módon, hogy azáltal a hirdetés valóságtartalma sérüljön, vagy a hirdetés megtévesztő legyen. A hirdetés kizárólag valós adatokkal és kizárólag magyar nyelven tehető közzé.

3.7. Egy gépjárműről kizárólag egy hirdetés tehető fel, egy hirdetés csak egyszer tehető közzé és ugyanazon gépjárműről több személy nem tehet fel hirdetést. Amennyiben a Szolgáltató ennek ellenkezőjét észleli, jogosult a későbbi feltöltések szerinti hirdetés megjelenítését megtagadni, illetve a hirdetéseket eltávolítani.

3.8. Az Ügyfél, illetve a Partner nem jogosult olyan gépjármű hirdetését közzétenni, amely gépjármű nem működőképes, illetve nem alkalmas a közúti forgalomban való részvételre, továbbá, amely nem felel meg a vonatkozó előírásoknak és jogszabályi rendelkezéseknek. Ennek ellenkezőjéből eredő károkért az Ügyfél, illetve a Partner teljes körű felelősséggel tartozik.

3.9. A hirdetéshez kapcsolódóan feltöltött fényképek és egyéb kapcsolódó dokumentumok valóságtartalmáért és eredetiségéért az azokat közzétevő Ügyfél, illetve a Partner felelős. Amennyiben az Ügyfél a személyes adatokat a feltöltött dokumentumokban nem takarja ki, úgy a feltöltéssel kifejezetten hozzájárul a személyes adatok közzétételéhez. Az Ügyfél, illetve a Partner kizárólag saját személyes adatainak megadására jogosult, ellenkező esetben az Ügyfél, illetve a Partner kötelessége és felelőssége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

3.10. A Weboldal felhasználói szabadon kereshetnek a Weboldalra feltöltött hirdetések között. A keresések történhetnek meghatározott paraméterek megadásával is a Weboldal keresőfunkciójának használatán keresztül (pl. meghatározott típusra, évjáratra, felszereltségre). A keresési paramétereknek megfelelő hirdetéseket a Weboldal alapból a feltöltés időpontja szerint rangsorolja előre téve a legfrissebbeket, de lehetőség van egyéni rangsorolásra az ár, az évjárat, a hengerűrtartam, és a megtett kilométer alapján.

3.11. Amennyiben a gépjármű értékesítése megtörténik, az Ügyfél, illetve a Partner köteles a hirdetést haladéktalanul törölni. Ennek elmulasztása esetén a Szolgáltató is jogosult a hirdetés eltávolítására. A hirdetés legfeljebb 360 napig érhető el a Portálon.

3.12. A Weboldal működtetése kizárólag a Szolgáltató jogosultsága, a Weboldal felépítése, programozása, üzemeltetése, külső megjelenésének meghatározása, reklámozása, hozzáférhetővé tétele során önállóan, szabad belátása szerint jogosult eljárni. A Szolgáltató az Ügyfél, illetve a Partner jelen pontban foglaltakkal kapcsolatos javaslatait nem köteles figyelembe venni.

3.13. A Szolgáltató az Ügyfél, illetve a Partner hirdetését a találati listán kizárólag akkor jeleníti meg, ha az a felhasználó által megadott keresési feltételeknek megfelel. Az Ügyfél, illetve a Partner nem kérheti, hogy hirdetése a jelen ÁSZF-ben foglaltaktól eltérő módon, illetve sorrendben jelenjen meg a találati listán.

3.14. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy haladéktalanul tájékoztatja az Ügyfelet, illetve a Partnert minden olyan tényről, körülményről, amely a jelen ÁSZF teljesítésében akadályozná, vagy amelyek folytán jelen ÁSZF teljesítésében jogi vagy ténybeli okok miatt korlátozva lenne.

3.15. A Szolgáltató jogosult a hirdetéseket a Weboldalon történő közzététel előtt, illetve azt követően is bármikor ellenőrizni, ezáltal biztosítva azt, hogy a Weboldalon szereplő hirdetések a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően jelenjenek meg. Ennek érdekében a Szolgáltató több ellenőrzési metódust működtet mind az Ügyfelek, mind a Partnerek által közzétett hirdetéseket illetően. A Szolgáltató az ellenőrzéshez kizárólag olyan nyilvántartásokból vesz át adatot, amelyek nyilvánosak, vagy amelyekből adatok átvételére a Szolgáltató jogosult. A Szolgáltató lehetőséget biztosít a felhasználóknak arra, hogy véleményüket kifejtsék, tapasztalataikat előadják. A felhasználók bejelenthetik a Szolgáltatónak a Szolgáltató Weboldalon közzétett elérhetőségein, ha véleményük szerint valamely hirdetés valótlan adatokat vagy fényképet tartalmaz.

3.16. Amennyiben a megadott adatok alapján egy hirdetéssel kapcsolatban felmerül annak gyanúja, hogy a megadott adatok nem valósak, és az adatok valódisága nem igazolt (pl. az autó életkorához és típusához mérten alacsony futás teljesítmény, amelyet nem igazolnak dokumentummal, pl. szervizkönyvvel), a Szolgáltató jogosult a hirdetés megjelenítését felfüggeszteni, az adatok megfelelő igazolásáig.

3.17. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Weboldalon megjelenő tartalmakat (ide értve a hirdetéseket is) bármikor indoklás nélkül törölje, illetve a Weboldal üzemeltetését felfüggessze vagy véglegesen megszüntesse.

4. Felelősség

4.1. A Szolgáltató a hirdetésekben szereplő gépjárművek értékesítésében nem vesz részt, az általa közölt információk szerződéses kötelezettséget nem keletkeztetnek, és nem minősülnek ajánlatnak. A Szolgáltató és a Weboldal felhasználója között jogviszony a gépjármű értékesítésére, vagy a jármű értékesítésével összefüggésben nem jön létre. Mindezek alapján a Szolgáltatót semmilyen jótállási, vagy szavatossági felelősség nem terheli, és nem felel az egyes járművek rendelkezésre állásáért sem. A Szolgáltató nem felelős az Ügyfelek, illetve a Partnerek és a felhasználók magatartásáért.

4.2. A Szolgáltató nem felelős a közzétett hirdetések tartalmáért. A hirdetések tartalmáért, így különösen azok valódiságáért a hirdetést közzétevő Ügyfél, illetve Partner a felelős. Az Ügyfél, illetve a Partner által rendelkezésre bocsátott vagy közzétett tartalomért, hirdetések tartalmáért, így különösen azok valódiságáért, továbbá a tartalom, hirdetés által okozott vagy az azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag az Ügyfél, illetve a Partner tartozik felelősséggel. Amennyiben harmadik személy igényt érvényesít, vagy bármely hatóság eljárást indít, az Ügyfél, illetve a Partner kötelezettséget vállal az ezzel kapcsolatban Szolgáltatónál felmerülő valamennyi költség és kár, esetleges bírság megtérítésére.

4.3. A Szolgáltató a Weboldal felhasználóival szemben a járművekért, a járművekről hozzáférhető információkért semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató jelen ÁSZF alapján végzett tevékenysége kizárólag hirdetési szolgáltatásra irányul.

4.4. A Szolgáltató nem szavatol a Weboldal szünetmentes elérhetőségéért, valamint azért, hogy a Weboldal valamennyi szolgáltatása folyamatosan elérhető legyen.

4.5. Az Ügyfél, illetve a Partner kijelenti és szavatol azért, hogy a jelen ÁSZF szerint a szerződés megkötésére, az adatok átadására, hirdetések közzétételére jogosult. Az Ügyfél, illetve a Partner szavatol azért, hogy a közzétett hirdetés valós adatokat tartalmaz, és az nem alkalmas mások megtévesztésére, továbbá a vonatkozó jogszabályi előírásokat, valamint mások jogait, jogos érdekét nem sérti.

4.6. A Szolgáltató jogosult arra, hogy a hirdetéseket ellenőrizze, próbavásárlást tartson, a gépjárművet a kiléte felfedése nélkül megtekintse. Amennyiben ennek során kiderül, hogy a hirdetés sérti a jelen ÁSZF rendelkezéseit, a Szolgáltató jogosult a hirdetés törlésére, a hirdetést közzétevő Ügyfél, illetve Partner regisztrációjának, a Weboldal használatára vonatkozó jogának felfüggesztésére.

4.7. A Szolgáltató mindent elkövet annak érdekében, hogy a Weboldalon szereplő információk pontosak, teljesek és naprakészek legyenek, továbbá minden ésszerű és elvárható intézkedést megtesz a Weboldal biztonságos üzemeltetése érdekében. Előfordulhat ugyanakkor, hogy a Weboldalon – akár a Szolgáltatótól függetlenül – jogosulatlan hozzáférés és/vagy módosítás történik. A Szolgáltató nem vállal felelősséget semmiféle kárért vagy egyéb hátrányért, illetőleg veszteségért, amely a Weboldalon szereplő információk vagy az ott elhelyezett anyagok helytelensége, hiányossága, pontatlansága, félreérthetősége, illetve aktualitásának hiánya, valamint azok közvetett vagy közvetlen felhasználása, továbbá a Weboldal használatra alkalmatlan állapota, vagy a nem megfelelő működése, hiányossága, esetleges üzemzavara miatt vagy azzal összefüggésben következik be. A Szolgáltató nem vállal felelősséget továbbá a Weboldal biztonságáért, számítógépes vírusoktól, kém- és más kártékony programoktól való mentességéért. A Szolgáltató javasolja, hogy a Weboldalt felhasználók tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket: használjanak vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítsék az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.

4.8. A Szolgáltató a Weboldalról ugrópontként elérhető külső (nem általa üzemeltetett) honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról.

5. A teljesítés módja, panaszkezelés

5.1. A Szolgáltató a szolgáltatást az ÁSZF-ben meghatározott módon és tartalommal nyújtja. Amennyiben az Ügyfélnek (fogyasztónak), illetve a Partnernek panasza van, panaszát a Szolgáltató 1. pontban meghatározott elérhetőségein közölheti.

5.2. A Szolgáltató minden panaszt harminc napon belül kivizsgál, és amennyiben a panasz jogos, azt lehetőség szerint orvosolja.

6. Az Ügyfelet, mint fogyasztót megillető jogok

6.1. Kellékszavatosság

6.1.1. Az Ügyfél, mint fogyasztó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint és – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

6.1.2. Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az általa választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére a fogyasztó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

6.1.3. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban az Ügyfél, mint fogyasztó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltatás adott okot.

6.1.4. Az Ügyfél, mint fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni, ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

6.1.5. A kellékszavatossági igény a Szolgáltatóval szemben érvényesíthető.

6.1.6. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha az Ügyfél, mint fogyasztó igazolja, hogy a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már az Ügyfél, mint fogyasztó köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

6.2. Elállási jog

6.2.1. Az Ügyfél, mint fogyasztó jogosult a Szolgáltatóval létrejött szerződéstől indokolás nélkül elállni. Az elállási jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötéstől számított tizennégy napon belül gyakorolhatja a jelen ÁSZF 1. számú melléklete szerinti elállási nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján.

6.2.2. Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a fent meghatározott határidő lejárta előtt elküldi.

6.2.3. Ha a fogyasztó eláll a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A Szolgáltató a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

6.2.4. A fogyasztó az elállási joga gyakorlása esetén nem viseli az alábbi költségeket:

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítésének teljes vagy részleges költségeit, ha

aa) a Szolgáltató a tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget, vagy

ab) a fogyasztó nem kérte a szolgáltatás teljesítésének megkezdését az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő lejárta előtt;

6.2.5. A fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően elállási jogát elveszíti.

7. Díjazás

7.1. Az Ügyfelek, illetve a Partnerek a Weboldalon hirdetést ingyenesen tehetnek közzé. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy egyes szolgáltatásokat (pl. kiemelés, további hirdetések közzététele) Ügyfelek, illetve a Partnerek számára külön díjfizetéshez kössön. Ennek felételeiről a Felek külön állapodnak meg.

8. Adatvédelmi rendelkezések, bizalmas információk kezelése

8.1. Amennyiben az Ügyfél, illetve a Partner természetes személy, vagy a hirdetés közzététele során személyes adatokat tesz közzé, a Regisztráció során, illetve a jelen ÁSZF elfogadásával, a szerződés létrehozásával hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a személyes adatokat kezelje a vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint. A személyes adatok kezelésére a Regisztráció során elfogadásra kerülő, Szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatója az irányadó. Az adatkezelési tájékoztató a jelen ÁSZF részét képezi a jelen Általános Szerződési Feltételek körébe tartozó szolgáltatásokhoz kapcsolódó személyes adatok kezeléséről szóló tájékoztatás, és a hozzájárulás tekintetében.

8.2. Felek kijelentik, hogy a tudomásukra jutott adatokat üzleti titokként kezelik, kizárják az adatok harmadik félhez kerülését, minden ésszerű lépést megtesznek azok biztonságos őrzése és tárolása érdekében. Az adatokat és információkat csak és kizárólag a szerződés céljának megvalósítása érdekében és a jelen ÁSZF-ben szabályozott módon használják fel.

8.3. A Felek a jelen Szerződés szerinti együttműködésük során, mind azt követően kötelesek minden – a feldolgozott és fel nem dolgozott – bizalmas és titkosított információt, know-how-t kölcsönösen bizalmasan kezelni. Ezeket nem használhatják fel, nem tehetik közzé, nem terjeszthetik, nem adhatják ki, nem kölcsönözhetik, nem bocsáthatják áruba és egyéb módon sem hozhatják nyilvánosságra; sem közvetlen, sem közvetett módon nem bocsáthatják egy harmadik fél rendelkezésére, továbbá meg kell akadályozniuk, hogy egy harmadik fél a fenti módon használja fel az információt a másik fél előzetes írásos beleegyezése nélkül. Ha a Felek nem győződtek meg, hogy az adott információ bizalmas-e, akkor nem használhatják fel azt a másik Fél előzetes írásos engedélye nélkül.

8.4. Felek kijelentik, hogy nem minősülnek üzleti titoknak a köztudomású információk, továbbá az arra jogosultak által nyilvánosságra hozott, vagy nyilvánosságra hozatal céljából átadott információk.

9. Szellemi alkotások

9.1. Az Ügyfél, illetve a Partner a jelen ÁSZF teljesítése céljából átadja a Szolgáltató részére mindazon szellemi alkotásait, ide értve különösen, de nem kizárólagosan, a védjegyeket, know-how-t, és szerzői műveket, amelyek szükségesek a jelen szerződés szerinti kötelezettségek teljesítéséhez. A Szolgáltató ezen szellemi alkotásokat kizárólag a szolgáltatás nyújtása során, annak érdekében jogosult felhasználni.

9.2. A Weboldal, az azon elhelyezett szöveges, grafikai, illetve egyéb tartalom (kivéve az Ügyfél, illetve a Partner által elhelyezett tartalom), a Weboldalon található logók, a Weboldalhoz felhasznált programok, kódok és adatbázisok, továbbá a Weboldalhoz, az adatbázishoz és a kereséshez használt algoritmusok, módszerek, megoldások és know-how, valamint a Weboldal szerkezeti felépítése, forráskódja, valamint bármely egyéb szellemi tulajdon szerzői jogi, illetve egyéb jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok, illetve egyéb szellemi tulajdonjogok kizárólagos jogosultja a Szolgáltató. A Weboldal tartalmának, illetve a Szolgáltató egyéb szellemi tulajdonának bármely felhasználása kizárólag a Szolgáltató előzetes engedélyével lehetséges.

9.3. A Weboldal tartalmának jogosulatlan felhasználása a védjegyjogi, szerzői jogi és polgári jogi igényeken túlmenően a büntetőjogi jogszabályokban meghatározott szankciókat is maguk után vonhatnak.

10. Együttműködés és kapcsolattartás

10.1. A Felek a jelen ÁSZF teljesítése érdekében kölcsönös együttműködésre kötelesek. A Felek a teljesítést érintő minden lényeges körülményről tájékoztatják egymást.

10.2. A jelen Szerződéssel kapcsolatos értesítéseket és nyilatkozatokat írásban (kézbesítő útján, ajánlott postai levél formájában vagy e-mailben) kell megküldeni a másik fél részére. A Felek a kapott üzeneteket írásban visszaigazolják. Az üzenet kézhezvétele a visszaigazolás nélkül is vélelmezhető, amennyiben ajánlott postai levél esetén a feladástól számítva 2 (két) munkanap, e-mail esetén a feladástól számított 5 óra eltelt.

10.3. A Szolgáltatóval való kapcsolattartásra a Weboldalon megadott adatok használhatók. A Szolgáltató az Ügyfelekkel, illetve a Partnerekkel való kapcsolattartásra az Ügyfél, illetve a Partner által megadott adatokat jogosult használni.

11. A Szerződés időtartama és megszűnése

11.1. Jelen ÁSZF elfogadásával a szerződés a Felek között határozatlan időtartamra jön létre.

11.2. A szerződés a Felek közös megegyezésével bármikor megszüntethető.

11.3. Felek bármelyike jogosult a szerződést a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal, harminc napos határidővel felmondani (rendes felmondás). A rendes felmondás ideje alatt a Felek a jelen ÁSZF szerinti kötelezettségeiket teljesítik.

11.4. Bármely Fél a jelen Szerződést a másik Félhez intézett egyoldalú, írásbeli nyilatkozatával azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben a másik Fél súlyos szerződésszegést követ el és ezen szerződésszegő magatartását az erre vonatkozó írásbeli felszólítás ellenére sem szünteti meg.

11.5. Az Ügyfél, illetve a Partner részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha a jelen ÁSZF rendelkezéseit sértő módon jár el, vagy ilyen hirdetést tesz közzé.

12. Egyéb rendelkezések

12.1. A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására. A Szolgáltató a módosítást a Weboldalon közzéteszi, legkésőbb a módosítás hatályba lépését megelőző 15. napon. Amennyiben az ÁSZF módosítása az Ügyfélre hátrányos, az Ügyfél jogosult a módosítás közzétételétől számított nyolc napon belül a módosítás hatályba lépésének napjára szólóan a szerződés felmondására.

12.2. Amennyiben Felek között a jelen ÁSZF-fel kapcsolatban olyan vitás kérdés merül fel, amely a teljesítést befolyásolja, Felek mindent megtesznek azért, hogy a vitás kérdéseket a jelen ÁSZF-re és egymás érdekeire tekintettel, egymás közti tárgyalások útján, békésen rendezzék.

12.3. Felek kijelentik, hogy a cégjegyzékben, bejegyzett és szabályszerűen működő gazdasági társaság, ellenük csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy ilyenek veszélyével járó egyéb peres vagy nem peres eljárás folyamatban nincsen és ilyen megindítása legjobb tudomásuk szerint nem is fenyeget. Felek kijelentik továbbá, hogy a jelen ÁSZF elfogadásával létrejövő szerződés megkötése másokkal kötött szerződéseit vagy harmadik személyek jogait nem sérti.

12.4. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

1. számú melléklet: Elállási nyilatkozatminta

Címzett: a Netrisk Magyarország Kft. (1138 Budapest, Szekszárdi utca 16-18.; levelezési cím: 1441 Budapest, Pf. 102., fax: +36-1-413-3490)

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: …

Szerződéskötés időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:

A böngészője elavult!

Frissítse vagy cserélje le a böngészőjét. A böngészőm frissítése

×

0/0
Dokumentum